KORONAVÍRUS

Vážení zákazníci,
v súvislosti so vznikom vážnej situácie spôsobenej šírením vírusu COVID-19 Vás chceme uistiť, že aj v aktuálnej situácii Vám budeme poskytovať naše služby minimálne v rovnakej kvalite a rozsahu, ako pred jej vznikom. Zdravie našich pracovníkov a našich klientov je pre nás veľmi dôležité, a preto jedinou činnosťou, ktorá bude obmedzená na minimálnu potrebnú úroveň, je riešenie Vašich požiadaviek spojené s osobnou návštevou. Tieto aktivity sú však obmedzované najmä opatreniami u Vás, našich klientov, ktoré majú tiež za cieľ čo najviac obmedziť osobný styk a tak minimalizovať možnosť šírenia koronavírusu.

Na tomto mieste Vám chceme prinášať aj akuálne informácie, ktoré súvisia s touto mimoriadnou situáciou a tiež s používaním našich produktov.


Nové mzdové zložky

Aktualizované 31.3.2020

Na realizáciu niektorých opatrení vlády v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli vytvorené nové MZL:
  5AC1   PN pre karanténu nariadenú v súvislosti s COVID-19
je určená na zadanie neprítomnosti z dôvodu nariadenej karantény. Mzdová zložka eviduje neprítomnosť bez náhrady mzdy (nemocenskú dávku od 1. dňa rieši Sociálna poisťovňa) a bez prerušenia poistenia. Príslušná doba sa považuje za dobu, za ktorú sa poistné neplatí.
  5B2C   OČR COVID-19
je určená na zadanie OČR, ktorá vznikla v dôsledku opatrení vlády v súvislosti s pandémiou COVID-19 (podmienky vzniku takejto OČR sú uvedené aj na stránke Sociálnej poisťovne). Zadáva sa na skutočný počet dní trvania potreby takejto OČR. Touto MZL sa vytvorí neprítomnosť, počas ktorej nedochádza k prerušeniu poistenia, ale vzniká obdobie, za ktoré sa poistné neplatí. Pre zadanie takejto OČR môžme použiť aj štandardnú MZL 5B21, ale použitím novej MZL 5B2C evidenčne odčleníme neprítomnosti v dôsledku pandemických opatrení.

I keď obe tieto MZL (5AC1, 5B2C) umožňujú štandardné zadávanie neprítomnosti "cez mesiace" (v období vzniku sa nevyplní údaj "DO", ale vyplní sa až v mesiaci ukončenia), doporučujeme tieto neprítomnosti zadávať za každý mesiac samostatne.
Príklad:
OČR trvá od 10.3.2020 do 5.5.2020. V jednotlivých mesiacoch zadáme do vstupov tieto MZL:
MesiacMZLODDO
marec 20205B2C1031
apríl 20205B2C0130
máj 2020 5B2C0105

K dnešnému dňu sú v súvislosti s pandemickými opatreniami k dispozícii tieto MZL:
585C - Výluka
5AC1 - Karanténa
5B2C - Dlhodobá OČR

Všetky uvedené MZL sú súčasťou aktuálnej verzie programu MZD, ale sú tiež uložené v úložisku štandardných MZL na webe, odkiaľ sa môžu do programu MZD priamo importovať aj bez nutnosti reinštalácie. Ak neviete ako, tu nájdete postup.

Návrh zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti

Aktualizované 31.3.2020

Dnes 31.3.2020 bol na stránke úradu vlády SR zverejnený "Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach ....". Jeho úplné znenie nájdete na https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24687/1
Z obsahu, ktorý môže byť pre Vás účtovníkov a mzdárov zaujímavý, vyberáme:
 • § 4 Zmeškanie lehoty
  Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.
  Poznámka:Toto ustanovenie je možné uplatniť napríklad na lehoty doručenia dokumentov súvisiacich s ročným zúčtovaním dane.
 • OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA: § 21
  (1) Počas obdobia pandémie sa lehoty podľa osobitných predpisov považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 22 ods. 1, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.
  (2) Ak počas obdobia pandémie účtovná jednotka nemohla objektívne splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa osobitného predpisu, z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
  Poznámka:Toto ustanovenie bude zrejme užitočné v účtovných firmách, pri problémoch s dodržaním lehoty uzávierkových prác, ...
 • § 23 Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov
  (1) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
  (2) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu
  Poznámka:Táto informácia je užitočná pre mzdárov: potvrdenia o zaplatení dane pre účel 2% je možné doručiť zamestnancom až nastane kľud po skončení pandémie.

OČR jednoduchšie

Aktualizované 25.3.2020

Dnes 25.3.2020 SP potvrdila, že s prihliadnutím na vyhlásený mimoriadny stav v SR v súvislosti s nákazou koronavírusu COVID-19 a s uzavretím školských/predškolských zariadení z rozhodnutia zriaďovateľa, resp. po vyhlásení mimoriadnych opatrení ústredným krízovým štábom a v súlade s rozhodnutím príslušných orgánov o zatvorení škôl, Sociálna poisťovňa bude priznávať ošetrovné pri potrebe osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia určeného orgánom, príslušným prijímať rozhodnutia súvisiace s vyhlásenou mimoriadnou situáciou/núdzovým stavom.
Po uplynutí 10 dní potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku teda nedôjde k prerušeniu povinného sociálneho poistenia zamestnanca/SZČO (od 11. dňa pôjde naďalej o vylúčenie povinnosti platiť poistné). Z uvedeného dôvodu nie je potrebné, aby zamestnávateľ a povinne poistená SZČO po uplynutí 10 dní tejto potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku oznamovali Sociálnej poisťovni prerušenie povinného sociálneho poistenia.

V programe MZDY sa takáto OČR bude zapisovať MZL 5B21 s uvedením všetkých dní OČR. Ak OČR bude prechádzať aj do ďalšieho mesiaca, tak v bežnom mesiaci môžme zadať do dňa "DO" posledný deň v mesiaci a v nasledujúcom mesiaci opäť zadáme 5B21 od 1. dňa.

Príklad:
OČR trvá od 10.3.2020 do 5.5.2020. V jednotlivých mesiacoch zadáme do vstupov tieto MZL:
MesiacMZLODDO
marec 20205B211031
apríl 20205B210130
máj 2020 5B210105
Pri takomto zadaní nedôjde k prerušeniu poistenia (a teda nie je potrebné odosielať RLFO), ale doba OČR sa považuje za dobu, za ktorú sa poistenie neplatí.

Nová štruktúra RLFO od 1.4.2020

Aktualizované 25.3.2020

Dnes 25.3.2020 zverejnila SP na svojom webovom sídle novú štruktúru RLFO, ktorá bude platná od 1.4.2020 00:00. Overili sme tak, že úpravy v programe z 22.3.2020 pre generovanie RLFO sú v súlade s aktuálne nastavenými kontrolami na strane SP.
Keďže platnosť novej štruktúry RLFO na strane portálu SP bude od 1.4.2020 00:00, je potrebné nainštalovať verziu 2.207 alebo novšiu pred prvým podaním RLFO po 1.1.2020. Túto verziu je možné nainštalovať aj pred 1.4.2020, nakoľko program použije novú štruktúru RLFO až pri vytváraní RLFO po 31.3.2020.

Výluka z dôvodu COVID-19 a priamy import MZL z webu.

Aktualizované 22.3.2020

Pre zaznamenanie výluky z dôvodu uplatňovania opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 (s nárokom na náhradu mzdy) je vytvorená nová MZL 585C Výluka COVID-19. Funkčne je zhodná s MZL 585, ale líši sa svojím kódom a textom a takto dáva možnosť dodatočne tieto časy pre účely štatistík jednoznačne určiť, vybrať a spočítať (napr. ak by vznikla možnosť požiadať o refundáciu náhrad miezd z dôvodu COVID-19, ľahko sa vyberú podklady k takejto žiadosti.)

Vzhľadom na očakávané ďalšie opatrenia v súvislosti so šírením vírusu korona predpokladáme, že bude potrebné v blízkej budúcnosti vytvoriť viacero účelových mzdových zložiek na riešenie špecifických neprítomností a rôznych finančných kompenzácií. Aby v takýchto prípadoch nebolo nutné vykonať kompletnú reinštaláciu, doplnili sme v programe pre aktualizáciu číselníka mzdových zložiek fukciu importu MZL priamo z webu. Táto voľba je v okne importu označená ikonou prehliadača IE a priamo prevezme sadu distribuovaných všeobecných štandardných MZL z webového sídla www.compeko.sk. Následný import je rovnaký, ako pri importe z iného zdroja. Tento spôsob aktualizácie MZL tiež umožní prebrať si do vlastných MZL iba tie, ktoré skutočne potrebujete, pričom všetky aktuálne distribuované MZL sú Vám kedykoľvek k dispozícii na stiahnutie.

Odloženie daňovej povinnosti bez sankcií

Aktualizované 19.3.2020

Dňa 19.3.2020 bolo zverejnené nariadenie vlády č.48/2020 Z.Z. s komplikovaným názvom
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov.

V praxi toto nariadenie znamená, že ak podáte daňové priznaie k dani z príjmov najneskôr do 30.6.2020 a v tejto lehote aj daň zaplatíte (bez oznámenia predĺženia lehoty), tak prípadná sankcia za oneskorené podanie zanikne dňom 1.1.2021.
POZOR !!! Toto nariadenie sa týka iba daňového priznania k dani z príjmov.
Všetky iné daňové povinnosti sú zatiaľ nezmenené.
Na základe tejto úľavy nebudú realizované žiadne úpravy v programoch FENIX.

OČR jednoduchšie

Aktualizované 17.3.2020

Od pondelka 16.3.2020 došlo k celoplošnému uzatvoreniu škôlok, skôl a voľnočasových aktivít minimálne na 14 dní, čo je dôvodom na čerpanie OČR v rozsahu 14 dní. Sociálna poisťovňa vyšla občanom v ústrety tým, že žiadosť o čerpanie takéhoto voľna je možné podať elektronicky aj bez nutnosti návštevy lekára.
V programe MZDY je možné na tento účel použiť MZL 5B21, v ktorej je možné uviesť i viac ako 10 dní. Počas týchto dní sa negeneruje prerušenie poistenia. Finančné vysporiadanie rieši priamo SP. Pre takéto použitie tejto MZL (viac ako 10 dní) bude užitočné, aby zamestnanec takýto nárok preukázal existenciou súhlasu SP s OČR v tomto rozsahu (SP dáva súhlas elektronicky, rovnako by ho mohol zamestnanec poskytnúť zamestnávateľovi).

Miesto výkonu práce - nová personálna zostava

Aktualizované 13.3.2020

V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 vznikla potreba zamestnávateľov vydať v prípadoch, kedy je to žiadúce (napr. v prihraničných oblastiach), potvrdenie o mieste výkonu práce. Preto bola do personálnych zostáv doplnená špeciálna jednoduchá zostava "Potvrdenie o mieste výkonu práce". Táto zostava sa automaticky nainštlauje vo všetkých režimoch inštalácie (teda nie je potrebné na tento účel nič potvrdzovať, zadávať, ...).


Aktualizované© 22.03.2020 23:47:48