Úhrada daní od 1.1.2012 po novom

Na úhradu daní od 1.1.2012 je povinnosť použiť nové platobné symboly.
=====================================================================

Od 1.1.2012 nadobudne účinnosť o.i. aj vyhláška 378/2011 Z.z., ktorou sa stanovujú nové povinnosti daňových subjektov pri úhrade daní a preddavkov na daň. V súlade s daňovým poriadkom (Zákon 563/2009 Z.z.) a aj s uvedenou vyhláškou sa správca dane rozhodol prideliť s platnosťou od 1.1.2012 každému dańovému subjektu jeho vlastné - individuálne - číslo bankového účtu, na ktorý je tento subjekt povinný uhrádzať všetky jeho daňové povinnosti. Z vyhlášky 378/2011 vyplýva povinnosť pri úhradách použiť správny variabilný symbol a predčíslie bankového účtu v závislosti od typu platby.
Programy FENIX Compeko sú na túto skutočnosť pripravené takto:

Účtovníctvo


V podsystéme účtovníctvo sa táto nová povinnosť prejaví pri príprave príkazu na úhradu daňovej povinnosti pri vyhotovení priznania k DPH. Ak splatnosť úhrady dane bude po 31.12.2011, tak program automaticky nastaví správny variabilný symbol aj predčíslie bankového účtu. Vlastný bankový účet (ktorý je individuálny) je potrebné prvýkrát zapísať ručne, program si ho už bude pre ďalšie použitie pamätať.

MZDY


V podsystéme MZDY sa táto nová povinnosť prejaví pri príprave príkazov na úhradu daňovej povinnosti z výpočtu miezd (preddavky na daň z MZL 9115 a doplatenie daňového nedoplatku z RZD z MZL 919D). Nastavenie nových platobných symbolov je potrebné vykonať v kódovacej tabuľke prevodných príkazov. Ak splatnosť vytváraných prevodnýczh príkazov bude po 31.12.2011, tak program skontroluje, či pre úhrady daní alebo preddavkov sú použité nové platobné symboly a ak zistí použitie iných symbolov, upozorní na to.

Kompletnú informáciu daňového riaditeľstva k tejto téme nájdete na stánke www.drsr.sk.

Viac sa o tejto téme môžete dozvedieť na našom ročnom školení 2012.


Aktualizované dňa 19.12.2011 02:40:05