Mzdy - spracovanie miezd od januára 2013

V tejto časti rekapitulujeme informácie, ktoré boli potrebné z pohľadu spracovania miezd od januára 2013.

Témy:
Nová verzia programu pre rok 2013


Nová verzia programu, ktorá podporuje všetky dôležité procesy pre výpočet miezd za január 2013 bola k dispozícii od 24.1.2013 pod označením V-1.935.
Vzhľadom na veľké množstvo dátových zmien bolo potrebné túto verziu inštalovať až v období

Január 2013

teda po uzatvorení roka 2012 (ešte v "starej" verzii programu).

Čo všetko nová verzia priniesla:

 • MZDOVÉ ZLOŽKY
  Prakticky vo všetkých mzdových zložkách boli zmenené definície nápočtu do poistných fondov. Pridané boli nové mzdové zložky (napr. honoráre).
 • MZDOVÉ KONŠTANTY a TABUĽKY
  Číselníky "Mzdové konštanty" a "Tabuľky údajov" boli počas inštalácie automaticky aktualizované.
 • POISTNÉ FONDY
  Číselník "Poistné fondy" bol počas inštalácie automaticky aktualizovaný. Pre rok 2013 program priniesol úplne nový číselník poistných fondov s aktuálnymi definíciami potrebnými pre správny výpočet odvodov.
 • OBRAZOVKY
  Pre zadávanie nových údajov potrebných pre správny výpočet v roku 2013 sú v programe nové kmeňové obrazovky: napr. OK06, OK07 a ďalšie.
 • PLATIDLÁ
  Číselník "Platidlá" bol počas inštalácie automaticky aktualizovaný.
 • KALENDÁRE
  Štandardné kalendáre boli počas inštalácie automaticky doplnené o nové definície pre bežný rok a január nasledujúceho roka. Po ukončení inštalácie je však možné aj manuálne prevziať definíciu kalendárov z inštalačného média na bežný rok vo voľbe
  Číselníky / Kalendáre / Rozpis kalendárov za rok / Iné / Doplnenie kalendárov podľa cesty.
  Klávesom F1 sa dostaneme k prehľadávaniu adresárov.
  Klávesom F3 sa automaticky dohľadá a vyberie súbor kalendárov z distribučnej sady. Kalendáre sú štandardne uložené v adresári \MZD\DATAINS.
  Postupne označíme všetky mesiace bežného roka pre kalendár štandardný aj NS a v ďalšom kroku všetky označené mesiace prenesieme do MZD.

ÚPRAVY POTREBNÉ PRE ROK 2013

AUTOMATICKÉ ÚPRAVY POČAS INŠTALÁCIE

Inštalačný program vykonal automaticky tieto úpravy v kmeňových údajoch v súbore PER (hlavný pracovný pomer):
v záznamoch s neuvedeným údajom typpv (nový údaj: typ poistného vzťahu podľa číselníka SP) nastavil tento údaj a údaj np_zra_po (Zrážať poistné) na základe hodnoty v údaji druhpv (Pracovný vzťah z obrazovky OK02) podľa nasledujúcej tabuľky.
Druhpv Význam Typpv Skratka Np_zra_po Význam
6 Brig. práca študenta G DoBPŠ 3..3...33. Iba SP,IP,ÚP,GP,RF
7 Doh. o vykonaní pr. C DoVP .......... Všetky poistné fondy
8 Doh. o prac.činn. E DoPČ .......... Všetky poistné fondy
Iné Riadny prac.pomer A Zam.PP Nezmenené Podľa pôv. nastavenia

Uvedené úpravy sa v súbore SPP (súbežné pracovné pomery) počas inštalácie nevykonali.

MANUÁLNE ÚPRAVY PRED VÝPOČTOM MIEZD ZA JANUÁR 2013

Pre správny výpočet miezd v roku 2013 bolo potrebné pred prvým výpočtom vykonať tieto úpravy:
 • SPP: každý pracovný pomer musí byť zaznamenaný v kmeňových údajoch samostatne. V základnom kmeňovom súbore (PER) evidujeme údaje hlavného pracovného pomeru (môže to byť aj dohoda) a v súbore SPP evidujeme údaje všetkých ostatných súbežných pracovných pomerov. Jeden zamestnanec má pre všetky pracovné pomery jediné osobné číslo.
 • Základné údaje o pracovnom pomere: pre každý pracovný vzťah (v súbore PER aj SPP) je nutné vyplniť správne minimálne tieto údaje (uvedená je kmeňová obrazovka pre PER, resp. SPP, na ktorej sa daný údaj nachádza) :
  • OK11/ASPP1: dátum vzniku PP
  • OK12/ASPP1: dátum ukončenia PP (ak už je známy alebo dohodnutý)
  • OK06/ASPP6: Typ poistného vzťahu
  • OK06/ASPP6: Typ poistného vzťahu-min (z minulého mesiaca)
  • OK06/ASPP6: Výnimka BPŠ-bud.mes (iba pre DoBPŠ - uplatnenie výnimky v budúcom mesiaci)
  • OK06/ASPP6: Výnimka pre DoBPŠ (iba pre DoBPŠ - uplatnenie výnimky v bežnom mesiaci)
  • OK06/ASPP6: Zrážať poistné (program v dialógu pomôže nastaviť spôsob zrážania poistných fondov na základe typu poistného vzťahu, typu príjmu a údaja o poberaní alebo nároku na rôzne typy dôchodkov)
  Všetky uvedené údaje (s výnimkou vzniku a ukončenia hlavného pracovného vzťahu) je možné aktualizovať priamo počas zadávania mesačných mzdových zložiek.
 • Ak sa používajú individuálne mzdové zložky, je potrebné revidovať a správne nastaviť podľa platnej legislatívy nápočty do jednotlivých poistných fondov.
 • Pre správne vytvorenie XML súborov pre výkazy odosielané do SP elektronicky je potrebné v parametroch správne vyplniť nový parameter "IČZ v Soc. Poisťovni" (uvedieme IČZ priradené zamestnávateľovi Sociálnou poisťovňou).


Ďalší popis niektorých zmien v činnosti programu pre rok 2013 sa nachádza v časti Realizácia v programe MZDY.
Registračné listy - Sociálna poisťovňa


Vzhľadom k vážnym a podstatným zmenám v sociálnom poistení, ku ktorýcm do3lo od 1.1.2013 Sociálna poisťovňa pripravila nový RLFO (registračný list fyzickej osoby). Jeho vzor si môžte prezrieť tu.
Tento nový formulár Sociálna poisťovňa začala používať 27.12.2012. V programe MZDY bola k tomuto d8tumu možnosť vytvoriť RLFO v elektronickej forme pre účely aktualizácie registra na portáli SP.
Koho a kedy je potrebné prihlasovať / odhlasovať:
Nových zamestnancov (od 1.1.2013) ako doteraz (do podania mesačného výkazu za január 2013
Nových dohodárov (od 1.1.2013) ako doteraz - pred začatím výkonu práce
Pokračujúcich zamestnancov netreba nič
Pokračujúce dohody (uzatvorené pred 31.12.2012) "Doprihlásenie" na nové fondy do 31.1.2013
Študenti - dohoda s "výnimkou" pri každej zmene povinnosti platiť do DP: "doprihlásenie" alebo "doodhlásenie" na DP
Prerušenie poistenia Každý začiatok a koniec prerušenia treba oznámiť prostredníctvom RLFO
MD, RD Začiatok aj koniec MD aj RD je potrebné oznámiť prostredníctvom RLFO

Presnejší popis obsahu RLFO v jednotlivých prípadoch je na stránkach SP.Zamestnanci

U štandardných zamestnancov nedo3lo k zásadným zmenám v systéme odvodov.
Ku zásadným zmenám nedo3lo ani u zamestnancov s nepravidelným príjmom (konatelia ...).
Zmenou je zjednotenie maximálnych vymeriavacích základov pre odvody do všetkých fondov (okrem ÚP a vrátane ZP) na 5-násobok priemernej mzdy. Pre rok 2013 je to suma 3930€.
Výraznejšou zmenou je progresívna daň, ktorá sa mala použiť už pri výpočte preddavku na daň za január 2013.Dohodári

Podľa zákonníka práce existujú naďalej tri typy dohôd:
 • DoVP - dohoda o vykonaní práce
 • DoPČ - dohoda o pracovnej činnosti
 • DoBPŠ - brigádnická práca študenta

Od 1.1.2013 sa aj na dohody vzťahujú ustanovenia zákona o minimálnej mzde. Preto je potrebné aj pri dohodách mať evidenciu o odpracovaných hodinách a k nim prislúchajúcej odmene.
Aj pri dohodách platia maximálne vymeriavacie základy vo výške 5-násobku priemernej mzdy. Pre rok 2013 je to suma 3930€.

Bežní dohodári (DoVP a DoPČ) s pravidelným príjmom

sú z pohľadu odvodov postavení na roveň bežnému zamestnancovi, t.j. z ich príjmu sa vykonávajú odvody do všetkých fondov ako u riadneho zamestnanca vrátane zdravotného poistenia.
Výnimku tvoria poberatelia starobných a invalidných dôchodkov, ktorí neplatia poistné na NP (nemocenské poistenie), PvN (poistenie v nezamestnanosti) a ZP (zdravotné poistenie), pričom poberatelia starobného dôchodku neplatia ani poistné do IP (invalidné poistenie).
Poberatelia predčasných dôchodkov do výnimky nepatria, a preto platia do DP. Dôsledkom je, že sa im pozastaví vyplácanie predčasného dôchodku.

Dohodári (DoVP, DoPČ a DoBPŠ) s nepravidelným príjmom

Posledný známy výklad SP je taký, že všetky odvody do SP sa odvedú "pri skončení" príslušného poistného vzťahu, čo je v mnohých prípadoch nerealizovateľné a mohlo by znamenať povinnosť zamestnávateľa odviesť poistné zo zisku. Praktické riešenia sú založené na dohode o "zálohovom" zrážaní budúceho poistného a zúčtovaní tohoto "depozitu" pri skončení dohody.

Študent (DoBPŠ) s pravidelným príjmom

Z DoBPŠ sa neplatí poistné do NP (nemocenské poistenie), PvN (poistenie v nezamestnanosti) ani ZP (zdravotné poistenie).

Dôchodkové poistenie (=SP+IP starobné poistenie, invalidné poistenie) je riešené takto:
študent pracujúci vo forme DoBPŠ si môže vybrať najviac jednu z jeho dohôd a tú označiť ako dohodu "s výnimkou". Toto rozhodnutie môže každý mesiac meniť a musí ho písomne oznámiť príslušnému zamestnávateľovi na tlačive, ktorého vzor zverejnila SP dňa 21.12.2012. Inak nárok na "výnimku" nemá.

Výnimka znamená, že ak mesačný príjem bude do 66€ (do 18 rokov) alebo do 155€ (do 26 rokov), tak neplatí do DP (dôchodkového poistenia). Ak uvedenú sumu presiahne, bude do DP platiť zo sumy, ktorá presahuje limitnú hodnotu. Pri každom prechode cez limitnú sumu je potrebné doprihlásenie alebo doodhlásenie z DP cez RLFO.

Z DoBPŠ, ktorá nie je označená ako dohoda s výnimkou sa platí poistné do DP z dosiahnutého príjmu (maximálne z 3930€).Realizácia v programe MZDY

Vo verzii programu 1.935 boli úpravy pre rok 2013 realizované takto:

Generovanie XML súboru pre RLFO z kmeňa

Toto rozšírenie umožňuje priamo z aktualizácie kmeňa alebo z novej samostatnej voľby vybrať základné údaje pre automatické vytvorenie RLFO pre prihlásenie nových zamestnancov / dohodárov s dátumom vzniku právneho vzťahu od 1.1.2013, prihlásenie "pokračujúcich dohodárov", odhlásenie dohodárov, ktorým dohoda končí po 27.12.2012 a "doprihlásenie / doodhlásenie" študentov na DP (dôchodkové poistenie) na základe podpísaného / nepodpísaného vyhlásenia k uplatneniu výnimky.
Pre korektnú prípravu údajov RLFO je potrebné vyplniť správne nový parameter "IČZ v Soc.Poisťovni" a u dotknutých zamestnancov nový kmeňový údaj "Typ poistného vzťahu" podľa nového číselníka Sociálnej poisťovne, pre DoBPŠ aj údaj "Výnimka pre DoBPŠ - budúci mesiac" a pre všetkých zamestnancov je nutné doplniť povinné údaje na obrazovke OK01 - Menovka (presné rodné číslo, údaje o trvalom bydlisku, rodné meno, rodné mesto, .....).
Potreba použitia tejto úpravy bola od 27.12.2012.
Táto úprava je k dispozícii od 23.12.2012.
Krátky inštruktážny návod na spôsob práce s novými funkciami RLFO nájdete tu.

Generovanie XML súboru pre RLFO z výpočtu miezd

Výpočet miezd pripraví podkladové dáta pre RLFO na základe výšky príjmu pri DoBPŠ s výnimkou.
Potreba použitia tejto úpravy bude prvýkrát pri výpočte miezd za január 2013.
Táto úprava bola k dispozícii od 24.1.2013.

Výpočet miezd v roku 2013

Táto úprava v sebe zahřňa:
 • Nový spôsob výpočtu preddavku na daň (progresívna daň)
 • Nový spôsob výpočtu odvodov do fondov
  • Nové maximá pre VZ
  • Samostatný VZ pre zamestnanca a zamestnávateľa
  • Zrušenie samostatného výpočtu druhého piliera
  • Úplne nový spôsob výpočtu VZ a odvodov pre DoBPŠ s výnimkou
  • Úplne nový spôsob výpočtu VZ a odvodov pre dohody - nepravidelný príjem
Pre správnu funkciu výpočtu miezd sa používajú nové číselníky:
 • nový číselník poistných fondov od roku 2013
 • nová tabuľka sadzieb dane z príjmu (mesačná aj ročná)
Potreba použitia tejto úpravy bude prvýkrát pri výpočte miezd za január 2013.
Táto úprava je k dispozícii od 24.1.2013.


Kompletné informácie k týmto témam ako aj možnosť širokej diskusie boli opäť na ročnom školení, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave dňa 30.01.2013 a v Martine 31.01.2013.

Aktualizované: 29.07.2013 11:23:52