Lízingové odpisovanie hmotného majetku od 1.3.2012

Prijatie zákona c.548/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopľňa zákon c.595/2003 Z.z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2012 zrušilo osobitný spôsob uplatňovania daňových odpisov hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu. Postup odpisovania takéhoto majetku bol stanovený zhodne s inými formami obstarania, t.j. po zaradení do príslušnej odpisovej skupiny sa majetok odpisoval rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom so zachovaním pomerného uplatnenia odpisov v prvom roku odpisovania. Tento stav vydržal presne dva mesiace. Zákon c.69/2012 Z.z., ktorým sa okrem iného novelizuje aj zákon c.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, s účinnosťou od 1.3.2012 opätovne zavádza osobitné lízingové odpisovanie hmotného majetku tak, ako bolo platné do 31.12.2011. Pri uplatňovaní daňových odpisov v súvislosti s finančným prenájmom je potrebné splnenie podmienok, aby doba trvania finančného prenájmu trvala najmenej 60 percent doby odpisovania podľa par.26 a nie menej ako 3 roky s tým, že vlastnícke právo prechádza po ukončení finančného prenájmu na nájomcu kúpou. Takto vypočítaný mesačný odpis sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
Novela nešťastne nerieši spôsob uplatnenia daňových odpisov pre nájomné zmluvy uzatvorené v období 1.1.2012 až 29.2.2012.

Uvedená legislatívna zmena si nevyžiadala programové úpravy v PS Majetok, ale pri zaraďovaní majetku obstaraného formou finančného prenájmu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pre výber takých daňových odpisových vzorcov, ktoré platili do 31.12.2011.

Aktualizované: 29.03.2012 23:18:22