Mzdy v marci 2012

V ostatnom čase mnohí používatelia programu MZDY chceli realizovať výpočet RZD ale aj vytvoriť prehľad. Keďže program bol nastavený podľa pôvodných poučení a výkladov k týmto dvom dokumentom, nastávali v reálnych prípadoch mnohé situácie, ktoré bez ďalšieho upresnenia alebo výkladu boli neralizovateľné.
Preto sme oslovili s mnohými otázkami viacero inštitúcií a na základe stanovísk a odpovedí sme vykonali zmeny, ktoré by mali umožniť riešiť problémy z reálneho života.

Zmeny, ktoré bolo treba vzhľadom na aktuálne výklady a upresnenia zo strany FSSR a MFSR sú tieto:

 • do RZD pribudol nový údaj: dátum vykonania RZD. Ak tento dátum nie je vyplnený, tak sa automaticky vyplní pri zmene ktoréhokoľvek údaja alebo pri vstupe do okna "Ročné zúčtovanie dane".
  Ak tento dátum už je vyplnený, tak sa automaticky nemení, ale je možné ho zmeniť v okne "Ročné zúčtovanie dane" a následne zapísať do dát. Dvojklik na tomto dátume doňho zapíše aktuálny dátum.
  Tento datum sa vytlačí na tlačive "Ročne zúčtovanie dane" ako dátum, kedy bolo vykonané RZD. Na základe tohoto dátumu sa vyznačí "x" v časti "V" prehľadu ... v riadku 7 a označí, či a v ktorom období bolo vykonané RZD (je to pomôcka pre daňovú správu k určeniu penále za nevykonanie RZD v lehote ...)
  Príklad:Ak sa RZD vykoná napr. 2.3.2012 a vysporiadané je v mzde za február 2012, bude "x" uvedené v prehľade za marec 2012.
 • Pre možnosť prepojenia RZD a Prehľadu bolo potrebné opustiť pôvodnú ideu RZD o jednej sume ako výsledku RZD. Táto suma (riadok 17 a 18 RZD) sa v súčasnosti neuvádza v žiadnom výkaze, ale do Prehľadu je potrebné použiť údaje z riadkov 09,09a,12,13,15 a 16 a to v období, za ktoré boli finančne (i čiastočne) vysporiadané. Preto bola vykonaná úprava, ktorá opäť využíva mzdové zložky 918B,919B,918D,919D a 918Z. To znamená, že pri generovaní MZL z RZD sa vygenerujú mzdové zložky za jednotlivé súčasti RZD, nie iba jedna, ktorá predstavuje celkový výsledok RZD.
  Inštalačný program upraví platobné symboly pri týchlo MZL v kódovacej tabuľke pre prevodné príkazy podľa platobných symbolov z MZL 918, ak ešte neboli upravené podľa vyhlášky 378/2011 a podľa informácie DRSR o nových platobných symboloch.
 • Program pre tvorbu prehľadu bol upravený tak, aby zobrazoval "x" v časti "V" riadok 7 v údaji "Ročné zúčtovanie dane" v tom období, v ktorom sa RZD vykonalo (podľa dátumu vykonania RZD v údajoch RZD). Príprava tohoto údaja je úplne nezávislá na tom, či v danom období bola alebo nebola vo výpočte daného pracovníka použitá niektorá zo mzdových zložiek 918* alebo 919*,
 • Program pre tvorbu prehľadu bol ďalej upravený tak, že zo mzdových zložiek 918B, 918D, 918Z, 919B a 919D napočíta príslušné údaje do údajov za kazdého zamestnanca, i keď nie sú samostatne v časti "V" zobrazované. Slúžia na výpočet celkových súčtov na strane 2. Ak uvedené MZL nie sú použité, ale vo výpočte sa nájdu MZL 918 alebo 919, tak ich program spracuje rovnako ako MZL 918D a 919D.


Doporučené postupy v niektorých prípadoch:

Vo všetkých nasledujúcich prípadoch doporučujeme zapísať skutočné dátumy vykonania RZD do údajov RZD. Ak nebudú zapísané, tak program bude predpokladať, že RZD bolo vykonané v deň požiadania (a ten sa automaticky nastavuje na 15.február 2012).

RZD bolo vykonané v januári a bolo vysporiadané v januárových mzdách
Ak bol aj vyhotovený prehľad a neboli v ňom vykonané žiadne úpravy, tak netreba robiť nič.
Ak boli v prehľade vykonané úpravy v programe MZDY, tiež netreba robiť nič, lebo pri tvorbe prehľadu za marec sa napočítajú údaje z uložených prehľadov.
Ak boli v prehľade vykonané úpravy mimo programu MZDY (napr. priamo v aplikácii eDane), bude možno potrebné pri vytváraní prehľadu za marec urobiť v súčtoch rovnaké korekcie (ak sa opravy týkali bonusu alebo zamestnaneckej prémie).

Ak bolo RZD vykonané vo februári alebo marci a má byť finančne (aspoň čiastočne) vysporiadané v mzdách za február
tak doporučujeme spustiť generovanie MZL ešte raz a zopakovať definitívny výpočet. Číselne sa výsledok nezmení (nezmení sa suma k výplate pre jednotlivých zamestnancov), ale výsledok RZD bude rozčlenený na daň, bonus a zamestnaneckú prémiu. Potom je možné už priamo pripraviť prehľad.

Zrazenie nedoplatkov dane chceme rozložiť na viac mesiacov
Ak niektorému pracovníkovi vyjde výsledok RZD nedoplatok na dani vo veľkej sume, je možné po vygenerovaní MZL z RZD upraviť u daného pracovníka sumu pri MZL 919D na prijateľnú a zvyšnú časť potom v jednej alebo viacerých sumách zadáme v budúcich mesiacoch priamo zo vstupu tak, aby celková suma zodpovedala výsledku RZD. Toto môžme riešiť aj zadaním MZL 919D do zrážok.
Rovnako môžme postupovať napríklad pri neoprávnene vyplatenom bonuse, ktorý je treba po vykonaní RZD pracovníkovi zraziť (riadok 13 RZD: daňový bonus na vybratie).

Všetky dáta sú pripravené správne, ale v hotovom prehľade potrebujem vykonať nejakú atypickú úpravu
V takomto prípade vytvoríme prehľad bežným spôsobom a využijeme jednu z troch možností elektronického podania:

 • EZU
 • eDane
 • eTax
Pri použití eDane sa aplikácia sama naštartuje a automaticky preberie údaje prehľadu do príslušného elektronického tlačiva. Vo zvyšných dvoch možnostiach musíme príslušné tlačivo naplniť údajmi z pripraveného XML súboru. Potom vykonáme úpravu v už hotovom prehľade prostriedkami tej-ktorej daňovej aplikácie a prehľad podáme.Aktulizované: 08.03.2012 03:05:35