Výkaz TREXIMA - ISCP 1-04

Štruktúra výkazu ISCP (Informačný Systém o Cene Práce) bola rozšírená o nové údaje. Vykazujúce jednotky, ktoré majú povinnosť predkladať tento štatistický výkaz, majú povinnosť odovzdať ho v novej štruktúre už za 1. štvrťrok 2012 (do 30.4.2012).

Vo výkaze sú tieto nové údaje:

Kód pracovnej činnosti
Tento nový údaj podľa nového štatistického číselníka SK ISCO - 08 je potrebné u každého zamestnanca vyplniť. Nie je možné automatické naplnenie tohoto údaj z iných doteraz zapísaných údajov. Program umožňuje zápis tohoto údaja v kmeňovej obrazovke OK03 s pohodlnou podporou výberu z uvedeného štatistického číselníka.
Webový on-line pomocník na vyhľadanie kódu pracovnej činnosti je tu

Pracovná pozícia
Tento údaj program prevezme z textového významu kódu pracovnej funkcie v kmeňovej obrazovke OK03. Pre správne vytvornie výkazu je potrebné mať tento údaj správne vyplnený.

Postihnutie
Tento údaj program prevezme z údaja "Stupeň inval.prac", ktorý je napr. v kmeňovej obrazovke OK04.

Odbor vzdelania
Tento úplne nový údaj sa vyplňuje iba u tých pracovníkov, ktorí ukončili stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium od roku 1991. V údaji sa postupne vyplní rok ukončenia štúdia, kód okresu (obvodu), kód školy a kód príslušného odboru vzdelania na základe nových štatistických číselníkov. Program poskytuje komfortnú podporu na postupné dohľadanie príslušných údajov z číselníkov, ktoré sú v čase zostavenia verzie programu k dispozícii. Číselníky sa budú pravidelne raz ročne aktualizovať.
Webový on-line pomocník na vyhľadanie odborov vzdelania je tu

Miesto
Tento údaj má novú metodiku vyplňovania a vyplňuje sa vždy pre všetkých nastúpených alebo vystúpených pracovníkov iba pri zostavovaní výkazu. Program má komfortnú podporu na zapísanie týchto údajov tesne pred vyhotovením výkazu.


Viac informácií o novej štruktúre výkazu nájdete v materiáli Metodický pokyn k ISCP 2012

Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke www.trexima.sk

Aktulizované: 26.03.2012 23:11:42