Novela zákona o registračných pokladniciach účinná od 1.1.2014

Novela zákona o registračných pokladniciach účinná od 1.1.2014
============================================

Novela zákona č. 289/2008 Z.z. o používamí elektronickej pokladne prináša s platnosťou od 1.1.2014 pre podnikateľa, ktorý je povinný v zmysle zákona povinný používať ERP, nové povinnosti.

1. V knihe elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný uvádzať údaje o výrobcovi, dovozcovi alebo distribútorovi ERP, ktorému bol udelený certifikát, a tiež DIČ servisnej organizácie. Pri pokladniciach, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1.1.2014 je povinnosť uvedené údaje do knihy elektronickej registračnej pokladnice dopísať ručne.

2. Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý sa vyhotovuje každou ERP tak, aby bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac ERP toho istého typu, vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pre každej ERP. Podnikateľ je povinný na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazniť DKP, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak. Jedným z možných riešení je vytvoriť kópiu ktoréhokoľvek bločku a túto zväčšenú, napr na formát A4, po vyznačení požadovaných údajov sprístupniť na predajnom mieste. V prípade, ak sa na pokladničnom doklade zmení ktorýkoľvek údaj, teda napr. aj doplnková informácia typu otváracie hodiny, poďakovanie za nákup alebo oznam o prebiehajúcich sezónnych zľavách, je potrebné vytvoriť nové vyobrazenie pokladničného dokladu, ktoré presne zodpovedá aktuálnej forme pokladničného dokladu z ERP. Pre prípad častých zmien formy pokladničného dokladu je výhodné vytvoriť si softvérovými nástrojmi vlastný editovateľný obraz pokladničného dokladu (napr. vo formáte DOC, PDF...) a tento po úprave vždy pred vytlačením prvého upraveného pokladničného dokladu z ERP pre zákazníka umiestniť na prevádzke.

3. Podnikateľ je povinný doklady označené ako "VKLAD" uchovávať počas dňa, v ktorom boli vytlačené. Nakoľko zákon vo svojich záverečných a prechodných ustanoveniach neupravuje uchovávanie dokladov označených ako "VKLAD" vyhotovených pred 1.1.2014 je možné, že tieto doklady je nutné naďalej uchovávať po dobu jedného roka.

4. Intervalovú alebo prehľadovú uzávierku vyhotovuje podnikateľ na požiadanie daňového údadu alebo colného úradu v určenej lehote alebo je povinný uzávierky daňovému úradu alebo colnému úradu poskytnúť ihneď priamo na predajmon mieste.
5. Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená žiadna iná ERP, ktorá nebola uvedená do prevádzky podľa par. 7 (nezaregistrovaná na DÚ) alebo nespĺňa požiadavky par. 4 ods. 1 a 2 (necertifikovaná).

6. Dátovým médiom sa v zmysle zákona rozumie pamäťové médium, ktoré je schopné zabezpečiť uchovanie kontrolných záznamov a údajov z fiškálnej pamäte bez potreby napájania zdrojom elektrickej energie. Pridáva sa teda povinnosť uchovávať aj údaje z fiškálnej pamäte. Pamäťové médium vyhotovuje servisná organizácia uvedená v knihe elektronickej registračnej pokladnice.

7. Pokadničný doklad musí povinne obsahovať údaje vrátane interpunkčných znamienok. Identikikačná časť dokladu musí interpunkčné znamienka obsahovať vždy. Usmernením MF bolo stanovené, že v prípade, ak popis tovaru neobsahuje interpunčné znamienka, bude podnikataľ pri prvej kontrole napomenutý. Pri neostránení tohoto stavu v prípade druhej kontroly bude pokutovaný.

8. Podnikateľ je povinný mať na predajom mieste umiestnený komunikačný kábel k ERP a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia EPR a počítača na účely kontroly a exportu kontrolných údajov a obsahu fiškálnej pamäte. Podnikateľ zabezpečuje iba kábel, nie je povinný zabezpečiť komunikačný softvér na prenos údajov. Povinnosť sa týka predovšetkým samostatne stojacich EPR. Fiškálne tlačiarne prepojené s počítačom majú uvedenú požiadavku splnenú. V prípade, že sú komunikačné káble fiškálnej tlačiarne a počítača pevne zabudované v nábytku, je potrebné sprístupniť nový komunikačný kábel. V prípade sieťových inštalácií je potrebné komunikačným káblom sprístupniť priamo každú ERP (komunikačným káblom sa nesprístupňuje server).


Aktualizované dňa 10.11.2013 04:00:57