Mzdy - zmeny pre spracovanie za júl 2011

  • Životné minimum
  • Daňový bonus
  • Nezdaniteľné minimum pre rok 2011
  • Nezdaniteľné minimum pre rok 2012


Od 1.7.2011 vstúpilo do platnosti a účinnosti opatremie MPSVR č.194/2011 Z.z., ktorým sa mení hodnota životného minima a následne sa menia aj iné odvodené údaje, ktoré majú vplyv na niektoré konštanty používané v programe MZDY. Vo verzii 1.874 z 10.7.2011 sú tieto konštanty nastavené už v hodnotách platných od 1.7.2011 a inštalačný program zabezpečí ich nastavenie v správnych hodnotách. Pre výpočet miezd za mesiac júl 2011 je potrebné mať tieto konštanty nastavené podľa nasledujúcich tabuliek:
Potrebné zmeny v programe sú vo verzii 1.874 z 10.7.2011.

Životné minimum

MPSVR SR opatrením 194/2011 zo dňa 23.6.2011, ktoré bolo zverejnené v čiastke 62/2011 dňa 30.6.2011 zvýšilo sumy životného minima s platnosťou od 1.7.2011 zo sumy 185,38 € na 189,83 €, čo predstavuje zvýšenie o 4,45 € centov alebo 2,4%.

Daňový bonus

Zmenou sumy životného minima sa automaticky mení s platnosťou od 1.7.2011 aj výška mesačného daňového bonusu z 20,02 € na 20,51 €. Ročná suma pre rok 2011 sa tak zvyšuje na hodnotu 243,18 € (=6 x 20,02 + 6 x 20,51 = 120,12 + 123,06).

Nezdaniteľné minimum za rok 2011

Zmenou sumy životného minima sa štandardne automaticky mení aj výška nezdaniteľného minima. Pre rok 2011 je ročná (maximálna) hodnota nezdaniteľnej časti základu dane na danovníka 3559,30 €.
Mesačná nezdaniteľná časť základu dane v roku 2011 je v súlade s oznámenim MFSR 28979/2010-751 v hodnote 296,60 €.

Nezdaniteľné minimum pre rok 2012

Vzhľadom na očakávané rozsiahle zmeny v zákone o dani z príjmov sa predpokladá i iný spôsob výpočtu dane a nezdaniteľných častí. Preto teoretickú hodnotu nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2012, vypočítanú na základe stanovenej novej hodnoty životného minima, v programe zatiaľ neuvádzame.

V programe MZDY je treba nastaviť tieto konštanty:

Označenie Názov konštanty OD DO Hodnota
DP_BONUSDaňový bonus na dieťa - rok 201101201112 243.18
DP_BONUSDaňový bonus na dieťa - mesiac 201107201206 20.51
DP_DMIN MDaňový odpočet - mesiac 201101201112 296.60
DP_DMIN RDaňový odpočet - rok 201101201112 3559.30
ZIVMINŽivotné minimum 201107201206 189.83

Tieto nové konštanty prinesie reinštalácia programu alebo je možné ich zapísať do číselníkov ručne.
Zdrojom tejto informácie je aj Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky: http://www.drsr.sk


Poznámky:

Pre správny výpočet miezd za mesiac júl 2011 je potrebné nainštalovať verziu 1.874, alebo nastaviť všetky potrebné hodnoty konštánt manuálne.
Aktuálnu verziu si môžete stiahnúť z http://www.compeko.sk .
Aktulizované: 10.07.2011 03:05:35