Zmena obdobia pre podávanie SV DPH

Dňa 5.8.2014 bola v čiastke 72/2014 uverejnená novela zákona o DPH. Okrem mnohých zmien týkajúcich sa najmä prevádzkovateľov rádiotelevízneho vysielania je v novele i zmena par. 80 a to v zmene limitu pre možnosť podávať SV DPH štvrťročne. Doterajší limit v hodnote 100 000,- Eur sa mení na hodnotu 50 000,- Eur s platnosťou a účinnosťou od 1.10.2014. V zákone nie je v prechodných ustanoveniach určené, čo platnosť od 1.10.2014 znamená a tak sme požiadali o výklad FSSR a MFSR.
Podľa výkladu MFSR platnosť od 1.10.2014 znamená, že nové ustanovenie limitu sa týka SV podávaného za zdaňovacie obdobie, ktoré začína 1.10.2014 a neskôr.

Pre podávanie SV za 3.Q 2014 (vrátane opravných alebo dodatočných) platí zákon v znení platnom do 30.9.2014 (teda limit pre určenie obdobia je 100 000,- Eur).

Pre podávanie SV za október resp. 4.Q 2014 už platí limit 50 000,- Eur (a to vrátane hodnotenia i predchádzajúcich štyroch švrťrokov).

Úplné znenie výkladu MFSR vrátane príkladov si môžte prečítať tu

Program UCT má upravenú časť na testovanie obdobia pre podávanie SV DPH v tomto zmysle od verzie 1.216 zo dňa 18.8.2014.

Z ďalších zmien upozoňujeme na fixáciu základnej sadzby DPH na hodnotu 20%, teda automatický návrat k 19% DPH (za splnenia podmienok stanovených pri "dočasnom" zvýšení základnej sadzby na 20%) je touto novelou zablokovaný.

Z procesných zmien je pozítívnou zmenou zrušenie povinnosti predložiť KV DPH súčasne s daňovým priznaním, ak je daňové priznanie podané pred 25. dňom. Toto ustanovenie je však účinné až od 1.1.2015.


Aktulizované 25.08.2014 08:38:06