Mzdy - zmeny pre spracovanie za september 2012

V zákone o Starobnom dôchodkovom sporení sa s účinnosťou od 1.9.2012 do 31.12.2016 znížila sadzba odvodu poistného do druhého piliera z 9% na 4%.
Na realizáciu tejto zmeny bola vykonaná úprava v tabuľke pre výpočet poistných fondov a to v riadkoch prislúchajúcich fondom SP a SDS. Aktuálne sa menia sadzby poistného, ktoré platí zamestnávateľ. Hodnoty pre riadny pracovný pomer aj dohody sú rovnaké a sú nastavené takto:


  Štandardná sadzba Znížená sadzba
Fond SP 14% 10%
Fond SDS 4% 0%


Uvedená zmena bude mať za následok iba úpravu hodnôt fondov SP a SDS na páske a vo mzdovom liste. Celková suma odvodov do Sociálnej poisťovne sa tým nemení.


Potrebné zmeny v programe sú vo verzii 1.926 z 02.10.2012.
Toto nové nastavenie tabuľky pre výpočet fondov prinesie reinštalácia programu alebo je možné ich zapísať do číselníka ručne.

Poznámky:

Pre správne zohľadnenie uvedenej zmeny sadzby je je vhodné nainštalovať verziu 1.926, alebo nastaviť uvedené hodnoty manuálne po uzatvorení spracovania za mesiac august 2012.
Aktuálnu verziu si môžete stiahnúť z http://www.compeko.sk .
Aktulizované: 02.10.2012 11:32:14