Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011

V roku 2012 zdravotné poisťovne po prvýkrát vykonávajú ročné zúčtovanie za rok 2011. Podľa zákona 580/2004 Z.z. majú povinnosť vykonať RZZP do 30.9.2012, to znamná do tohoto termínu musia zrealizovať výpočet RZZP a preukazne doručiť platiteľovi poistného (zamestnávateľ) výsledok za každého poistenca (zamestnanca).
Zamestnávateľ má od doručenia 15 dňovú lehotu na podanie námietky a po jej uplynutí musí do 45 dní zúčtovať výsledok RZZP voči zamestnancovi.
Na zúčtovanie výsledku RZZP je možné použiť tieto mzdové zložky:
 • 90R1 - Nedoplatok zamestnanca
 • 90R3 - Nedoplatok zamestnávateľa
 • 90R5 - Preplatok zamestnanca
 • 90R7 - Preplatok zamestnávateľa

Pre každého zamestnanca je potrebné zadať vo vstupných údajoch príslušnú MZL s uvedením hodnoty nedoplatku / preplatku podľa výsledku RZZP doručeného poisťovňou. Všetky hodnoty v EUR sa vždy zadávajú kladným číslom.
Nedoplatok zamestnanca bude zamestnancovi zrazený a o túto čiastku sa i zníži základ dane (preddavku).
Preplatok zamestnanca bude zahrnutý do príjmu podliehajúcemu dani, ale nebude zahrnutý do vymeriavacích základov pre sociálne a zdravotné poistenie.

Finančné vysporiadanie:
Ak je celkovým výsledkom RZZP preplatok, tak iba počkáme na úhradu preplatku príslušnou poisťovňou.
Ak je celkový výsledok RZZP nedoplatok, môžme finančné vysporiadanie vykonať dvoma spôsobmi:
 • priamou úhradou mimo programu MZDY (doporučujeme)
 • úhradou zahrnutou medzi ostatné úhrady pripravené programom MZDY
  V tomto prípade je potrebné vykonať dva úkony:
  • Pri zapisovaní každej z uvedených MZL je potrebné do textu poznámky zapísať aj kód príslušnej zdravotnej poisťovne v tvare #KZP:xxx, kde xxx je interný trojmiestny kód ZP
  • Do kódovacej tabuľky prevodných príkazov mimo zrážok je potebné doplniť definíciu vytvorenia príkazu na úhradu ku každej z uvedených MZL, pričom je potrebné uviesť požiadavku na rozpis podľa zdravotných poisťovní, uviesť symboly platby podľa direktívy príslušnej poisťovne, pri MZL nedoplatku uviesť znamienko + (plus) a pri MZL preplatku uviesť znamienko - (mínus).


Posledná aktualizácia: 06.09.2012 02:58:53