Kontrolný výkaz DPH

V tomto materiáli sa dozviete, ako sa dá zostaviť a podať KV DPH.

KV DPH sa vytvorí v podsystéme UCT v nasledujúcej voľbe:

Menu = KV DPH

Po zvolení tejto voľby sa zobrazia jednotlivé voľby na určenie zdroja a spôsobu zostavenia KV DPH:V tejto obrazovke zadáme požadované obdobie (obdobia), za ktoré sa má KVDPH vytvoriť.
V ďalšej časti určíme pravidlo, podľa ktorého sa automaticky môžu presunúť faktúry z oddielu A1 (bežné vyšlé faktúry) do oddielu D2 (vyšlé zjednodušené faktúry). Do D2 sa vždy zaradia faktúry, ktoré majú použitý kód DPH PTZ alebo RTZ. Ďalej sa do D2 môžu preniesť aj iné faktúry, na ktorých boli použité iné kódy (napr PTT). Pri štandardnej forme sa do D2 prensú faktúry, pri ktorých odberateľ je subjekt, ktorý má v číselníku obchodných partnerov v údaji "Právna forma" uvedený kód 001-009 (ostatné fyzické osoby). Údaj sa v číselníku nachádza v pravej časti.

COD - s.r.o.

Na tomto príklade je kód právnej formy 112 = s.r.o.

Druhá možnosť presunu faktúr z oddielu A1 do D2 vychádza z logiky obsahu "saldokonta KVDPH" a spôsobí presun z A1 do D2 všetkých faktúr, pri ktorých odberateľ nemá uvedené IČDPH.

V ďalších voľbách určíme spôsob zotriedenia zostavy a spôsob zostavenia KV DPH (predbežný / riadny).

Po stlačení tlačidla "Tlač" program začne vytvárať KV DPH. Najprv ale prekontroluje, či neexistujú z minulých období doklady, ktoré ešte neboli zaradené do žiadneho daňového priznania a dá možnosť zaradiť ich do DP obdobia, za ktoré sa KV pripravuje (rovnakým spôsobom ako pri zostavovaní daňového priznania).
Následne program dá možnosť manuálne skorigovať priradenie oddielov KVDPH jednotlivým faktúram touto otázkou:Ak si zvolíme voľbu "Yes" (Ano), môžme manuálne priradiť správny oddiel ľubovoľnej faktúre v nasledujúcej obrazovke:

Grid KVDPH

V prípade potreby môžme aj niektorú faktúru úplne z KV DPH vylúčiť zadaním oddielu "X" (napr opravné faktúry so sadzbou dane 19%).

Po určení oddielov program vykoná formálne kontroly pripravených údajov a pripraví opisnú zostavu. Ak sú v údajoch nejaké formálne chyby, oznámi to program takto:

Chyby

Následne sa zobrazí samotná zostava, v ktorej sú prípadné chyby zobrazené priamo pri danej faktúre.

Po prezretí zostavy program poskytne podporu pre podanie KVDPH bud cez progrma eDane alebo cez portál FRSR.Podanie cez eDane zobrazí nasledujúci oznam:Po prijatí dát do formulára v eDane sa môže zobraziť oznam o chybách v tejto forme:Identifikáciu dokladu alebo priamu opravu môžme vykonať v programe UCT stlačením tlačidla "Edit XML"Pri editácii XML súboru vidíme číslo riadku aj stĺpca a tak sa ľahko dostaneme k chybnému údaju.Po opätovnom prevzatí opravených údajov dostaneme potvrdenie o tom, že údaje sú vyplnené korektne a môžme KVDPH podpísať a odoslať bežným spôsobom.

Podanie cez portál FRSR je obdobé.


Aktualizované 24.12.2013 2:28:34