Ekonomický informačný systém Fénix
Účtovníctvo a výkazy

 • Rýchle operatívne prehľady
  :: hlavná kniha, denník, konto, pohľadávky a záväzky, zákazky, ...

 • Saldokonto vrátane devízového saldokonta
  :: automatické operácie - kurzové rozdiely

 • Controlling
  :: sledovanie nákladovosti zákaziek, viacvrstvová architektúra rozvrhovania režijných nákladov

 • Možnosť výberu domácej meny (SKK, EUR, USD, ...)

 • Možnosť exportu a importu údajov z inej hierarchickej úrovne

 • Možnosť sprcovania iného hospodárskeho roka a ďalšieho alternatívneho účtovno - výkazového obdobia

 • Výkazníctvo
  :: Bohatá škála preddefinovaných zostáv a výkazov. Možnosť definovania vlastných výkazov v ľubovoľnej štruktúre a v ľubovoľnom jazyku.

 • Vždy aktuálne zapracovanie legislatívnych noriem

 • Možnosť práce vo viacerých účtovných obdobiach súčasne bez potreby formálneho uzavretia starých období (až 130 aktuálnych mesiacov)

 • Export výbraných údajov do Excelu

 • Multiužívateľská verzia

 • Skupinové členenie jednotlivých užívateľov, administrácia správy hesiel, evidencia činnosti každého užívateľa

 • Sledovanie ekonomických informácií podľa širokej analytiky, doplnkovej analytiky, hierarchie stredísk, hierarchie zákaziek

 • Operatívne analýzy (top-down)

 • Plány a sledovanie ich plnenia

 • Možnosť plánovania harmonogramu prác

 • Formálne kontroly všetkých účtovných dát

 • Možnosť vedenia viacokruhového účtovníctva v 8. a 9. účtovej triede

 • Základné manažérske analýzy - Top 10 neplatičov, Top náklady za minulé obdobia, časové analýzy a prehľady - to všetko aj v prehľadných grafoch

 • Export vybraných údajov pre manažment spoločnosti do HTML kódu a možnosť ich prezentácie na internete alebo intranete

 • Automatický výpočet penále, tlač upomienok, inventarizačných protokolov a penalizačných faktúr

 • Možnosť vedenia účtovníctva vo viacerých účtovných sústavých súčasne (IFRS, US, GAAP, ...)

 • Plná podpora DPH až po výkaz

 • Široká platforma použitia: Určené pre podnikateľov, rozpočtové organizácie, mestá a obce, neziskové organizácie, ...