Ekonomický informačný systém Fénix

Charakteristika systému

Software Ekonomický informačný systém Fénix je integrovaný modulárny systém, t.j. všetky spoločné dáta a číselníky (účtová osnova, číselník stredísk, číselník obchodných partnerov, kalkulačné jednice, ...) sa vyskytujú v systéme iba raz. Na základe povolení je možné ich aktualizovať z ľubovoľného podsystému.

EIS Fénix

Modulárnosť systému umožňuje zaviesť do prevádzky postupne jednotlivé podsystémy bez nutnosti zavedenia celého systému naraz.

Programy majú možnosť modifikovania vybraných tlačových zostáv, možnosť definovania vlastných zostáv a možnosť práce v tzv. paralelných účtovných obdobiach. To znamená, že každý podsystém sa môže nachádzať v inom období, resp. systém ako celok môže súčasne spracovávať viacero účtových období. Základným obmedzením je možnosť spracovávať obdobia až 3 roky do budúcnosti a 7 rokov v minulosti vzhľadom na reálny kalendár. Operatívne a tlačové výstupy z archívnych údajov sa dajú získať bez časových obmedzení.

Voliteľné nastavenie číselníkov umožňuje podporu viacerých účtovných legislatív. Tá je navyše podporovaná možnosťou tlačových výstupov vybraných zostáv v jednej zo štyroch jazykových mutácií a tiež umožňuje zaradiť do celého systému i individuálne moduly (vytvorené na zákazku pre konkrétneho užívateľa).

Prevádzková oblasť

Ekonomický informačný systém Fénix môže byť prevádzkovaný v prostredí operačných systémov WINDOWS od verzie 98 vyššie vrátane operačného systému Windows Vista..

EIS Fénix je napísaný pod databázovým systémom Visual FoxPro v. 9 s využítim natívneho nástroja pre prácu s dátami, ktorý využíva služby súborového systému OS Windows. Tým sú determinované aj možnosti využitia zdieľania dát a používania serverov: pre sieťovú prácu je možné použiť akýkoľvek server, ktorý korektne spolupracuje s pracovnou stanicou a správne realizuje súborové operácie (zdieľané otváranie súborov, zamykanie viet, ...)

Každý podsystém obsahuje široké možnosti vytvárania bezpečnostných kópií dát a ich zreštaurovania po havárii. Obsahuje tiež výkonné softwarové zabezpečenie proti strate dát pri havárii OS alebo HW.

Celý systém je plne integrovaný do prostredia WINDOWS a preto aj používanie národného prostredia je priamo závislá na možnostiach nainštalovaného OS Windows. Pre plné využitie všetkých možností systému je potrebné, aby v OS Windows boli správne nainštalované všetky súčasti podpory národného prostredia. Kontrola správnosti je možná v servisných funkciách každého podsystému.

V každom podsystéme je realizovaná technická podpora na využívanie až štyroch rôznych jazykov pre tlač zostáv a pohyb v Menu. Základné definície vybraných častí systému v jazykoch Slovenčina, Čeština, Nemčina a Angličtina sú súčasťou štandardnej dodávky. Pri potrebe definície pre ďalšie súčasti alebo pri potrebe pouťiť iný jazyk je nutné zabezpečenie relevantného prekladu zo strany používateľa.

Dokumentácia

Dokumentácia k jednotlivým podsystémom je zabudovaná v programe vo forme Pomocníkov (Help), ktoré sú realizované ako súbory typu CHM. Tieto je potrebné samostatne nainštalovať.

Garancie

Na programy je daná záruka 3 roky od dodania (i každej novej verzie), ktorá zaručuje údržbu a vývoj produktu tak, aby bol v súlade so všeobecne platnými zákonmi a predpismi. Tieto úpravy sú však dodávané za úhradu formou ročného alebo individuálneho update.
Dodávateľ poskytuje trojročnú garanciu takto:
 • oprava zistených chýb bezplatne do mesiaca po zistení a identifikácii chyby
 • úpravy vyplývajúce zo zmeny legislatívy za úhradu vo forme UPDATE.
 • úpravy a rozširovanie možností systému, ktoré nevyplývajú zo zmien legislatívy za úhradu vo forme UPDATE.

Základné podsystémy

Pre okamžité použitie sú pripravené tieto základné podsystémy:
 • Účtovníctvo - účtovníctvo + saldokonto + kalkulácie,
 • Mzdy - spracovanie miezd + základná personalistika,
 • Financie - došlé / vyšlé faktúry + bankový styk,
 • Majetok - evidencia majetku,
 • Odbyt - sklady + objednávky + fakturácia + kusovníky + fiškálna pokladňa + podniková podladňa.
 • Pokladňa - podniková pokladňa.

Pri zavádzaní systému sme schopní poskytnúť podľa potreby a dohody tieto služby:
 • dodanie potrebného hardware (napr. počítač, tlačiareň),
 • správu malej počítačovej siete (t.j. sieť Microsoft Network s MS Windows 95/98/2000/NT),
 • inštalácia našich produktov do prostredia užívateľa v súčinnosti so správcom siete užívateľa,
 • metodická a technická pomoc pri tvorbe číselníkov a nastavovaní parametrov EIS,
 • zaškolenie pracovníkov na všeobecnom školení alebo v individuálnom školení podľa dohody.
 • krátkodobú havarijnú technickú službu, resp. prevádzkový dozor pri nábehu systému

Účtovníctvo

Podsystém Účtovníctvo je určený na vedenie podvojného účtovníctva organizácií. V rámci EIS Fénix tvorí Účtovníctvo jadro celého systému a sústreďujú sa v ňom všetky doklady z ostatných častí EIS.

Účtovníctvo je možné viesť pre jednu alebo i viaceré organizácie (spracovateľská verzia programu). Súčasťou programu je saldokonto a devízové saldokonto. Evidencia DPH je viazaná na prvotné účtovné doklady a ďalšie údaje potrebné pre správny výpočet daňovej povinnosti. Modul výsledné kalkulácie umožňuje sledovanie nákladovosti zákaziek, sledovanie a rozvrhnutie správnej a výrobnej réžie. Netradičnými možnosťami sú príprava účtovných plánov a ich priebežné sledovanie a možnosť tvorby vlastných účtovných výkazov.

Určenie

Program je určený najmä pre podnikateľské subjekty, príspevkové organizácie, rozpočtové organizácie, politické strany a hnutia. Je vhodný pre organizácie, ktoré majú 500 - 100 000 účtovných zápisov mesačne.

Hlavné znaky

 • Jednoduchosť ovládania práce s programom a možnosť okamžitej aktualizácie číselníkov a tabuliek priamo počas zápisu dokladov
 • Práca súčasne vo viacerých účtovných obdobiach (až 130 mesiacov!)
 • Veľké množstvo rôznych tlačových výstupov za voliteľné intervaly období
 • Veľká variabilita nastavení podsystému
 • Formálne kontroly všetkých účtovaných dát
 • Automatický vstup dokladov z iných podsystémov alebo z inej hierarchickej úrovne
 • Automatický vstup údajov z bánk (homebanking, BBS, ...)
 • Integrácia údajov pre účtovné knihy, DPH, saldokontá i kalkulácie v jedinom doklade
 • Okamžitý prístup k operatívnym informáciám
 • Tlač základných účtovných kníh - denník účtovania, hlavná kniha, knihy analytickej evidencie (obratové predvahy, saldokontá, kalkulačné listy, pohyby na devízových účtoch a pokladniach, ...)
 • Automatické účtovanie: kurzové rozdiely, rozvrhovanie rézií, halierové vyrovnanie, preúčtovanie DPH, ...
 • Automatický výpočet penále, tlač upomienok a penalizačných vyúčtovaní
 • Možnosť tlače vybraných výstupov až v štyroch jazykoch
 • Užívateľom definovateľné výkazy, tabuľky, postup ročnej uzávierky,...
 • Možnosť automatického odoslania a prijatia prvotných účtovných dát s konverziou do iného účtovného systému a do inej meny - podpora konsolidácií (i medzinárodných) vrátane posunu kalendárneho a hospodárskeho roka
 • Export vybraných údajov vo forme vhodnej pre populárne grafické aplikácie (MS Excel, MS Word, ...)

Na začiatok
ukážka

Mzdy

Podsystém Mzdy slúži na kompletné spracovanie miezd pracovníkov pre organizácie s rôznym zameraním a s možnosťou veľkej variability nastavení spôsobu spracovania. Okrem výpočtu miezd program poskytuje mnohé štatistické výstupy a úplné finančné vysporiadanie a rozúčtovanie miezd. Samozrejmosťou je možnosť nastavenia individuálneho prístupu k rôznym spracovávaným údajom a k jednotlivým operáciám spracovania.
Program umožňuje definíciu vlastných mzdových zložiek podľa potrieb organizácie.

Hlavné znaky

 • Automatický výpočet miezd, náhrad, sledovanie dovoleniek, realizácia zrážok
 • Analýza výočtu mzdy (najmä analýza výpočtu odvodov do poistných fondov)
 • Možnosť výpočtu miezd aj v cudzej mene s automatickým prepočtom na €
 • Výpočet priemerov
 • Tlač výkazov pre odvodov do fondov a vytvorenie príslušných súborov pre elektronické odoslanie výkazov
 • Štatistické výkazy
 • Kompletné finančné vysporiadanie miezd (odvody daní, poistného, zrážok, prevody na účty zamestnancov) s možnosťou automatického exportu príkazov na úhrady do podsystému FIN alebo s vytlačením prevodných príkazov na papier
 • Možnosť evidencie až 9 súbežných pracovných pomerov pre každého pracovníka
 • Individuálne prístupy - každému užívateľovi je možné individuálne nastaviť oprávnenia na prístup do jednotlivých operácií alebo údajov celého podsystému
 • V štandardných podmienkach so štandardným nastavením je možné podsystém zaviesť do rutinnej prevádzky takmer okamžite.

Špeciálne vlastnosti

 • Automatické účtovanie miezd s možnosťou účtovania medzistrediskových refundácií a účtovania komplexných mzdových nákladov na zákazky (t.j. vrátane poistného a iných personálnych réžií)
 • Podsystém používa dynamické databázy - t.j. jadro systému je štandardne nadefinované dodávateľom a užívateľ má možnosť rozšírenia kmeňových dát, úpravy vstupných obrazoviek, formy tlače, a pod.
 • Definovateľné mzdové zložky - užívateľ má možnosť definovať si vlastné mzdové zložky vrátane všetkých atribútov výpočtu (matematická definícia spôsobu výpočtu sumy, určenie nápočtov do fondov, daní, priemerov, ...)
 • Veľká variabilnosť nastavení programu umožňuje nastavenie mnohých alternatív postupu výpočtu, výberov triediacich kritérií pre tlačové zostavy, úrovne vykonávaných kontrol, ...
 • Podpora veľkých inštalácií - výpočet miezd je možné vykonať po ľubovoľných skupinách pracovníkov (napr. strediská) bez nutnosti spustenia "záverečného spoločného výpočtu"
 • Podsystém má silné analytické prostriedky na kontrolu a dokumentovanie postupu programu pri výpočte miezd, daní odvodov do fondov a pri výpočte priemerov.
 • Systém importov a exportov dát umožňuje i distribuované spracovanie v ľubovoľnej hierarchickej štruktúre organizačných útvarov, pri ktorých sa požaduje "dislokované" spracovanie celej agendy s automatickým prevodom relevantných údajov do centrálneho spracovania.
 • Podsystém je pripravený na import údajov z dochádzkových systémov

Na začiatok
ukážka

Financie

Podsystém Financie umožňuje pohodlné vedenie knihy došlých a vyšlých faktúr, vystavovanie prevodných príkazov, spoluprácu so systémami "Homebanking" a je silnou podporou pri riadení financií podniku. Program podporuje exporty a importy medzi rôznymi hierarchickými úrovňami podniku, medzi rôznymi systémami a aj na veľké vzdialenosti. Samozrejmosťou je úplné rozúčtovanie faktúr, na druhej strane prevzatie finančných informácií zo saldokonta a veľká variabilita nastavení programu. Pohodlnou môže byť súbežná práca súčasne vo viacerých účtovných obdobiach.

Určenie

Program je optimalizovaný pre organizácie, ktoré majú mesačne do 25 000 došlých a vyšlých faktúr.

Charakteristické vlastnosti produktu

 • Došlé faktúry:
  • Evidencia došlých faktúr v domácej i zahraničnej mene s automatickým účtovaním DF
  • Likvidačné listy k DF - rozúčtovanie DF
  • Automatické vystavenie úhrady (čiastočnej úhrady) k DF na základe potvrdenia správnosti
  • Evidencia a výpočty DPH
 • Vyšlé faktúry
  • Vystavenie VF v domácej i zahraničnej mene
  • Zálohové faktúry, proforma faktúry, vyúčtovacie faktúry
  • Automatické účtovanie VF
  • Základná tlač v štyroch rôznych jazykoch s možnosťou definovať si vlastné tvary faktúr v ľubovoľnom jazyku
  • Vyšlé splátkové listy
 • Bankové operácie
  • Automatické vystavenie príkazov na úhradu DF, import z iných podsystémov (napr. MZDY), manuálne zadanie iných prevodných príkazov (splátky úverov a pod) i vopred na ľubovoľne dlhé obdobie
  • Tlač prevodných príkazov na papier v ľubovoľnej forme
  • Spolupráca so všetkými známymi systémami "homebanking" oboma smermi
  • Automatický príjem a aktualizácia kurzového lístka zo systémov "Homebanking"
 • Platobný kalendár
  • Preberá i údaje z knihy došlých faktúr, vyšlých faktúr, splátkových listov, súboru pripravených úhrad
  • Poskytuje predpoklad vývoja stavu bankových účtov na ľubovoľne dlhé obdobie vopred

Na začiatok

Majetok

Program Majetok slúži na kompletné spracovanie evidencie hmotného a nehmotného investičného majetku. Možným doplnením programu je Modul DIM, ktorý umožňuje sledovanie evidencie drobného majetku a modul SHV, ktorý umožňuje spracovávanie údajov súborov hnuteľných vecí. Umožňuje obstaraný majetok zaradiť a vykonávať s ním potrebné účtovné pohyby aj neúčtovné zmeny. Program ráta daňové aj účtovné odpisy podľa zvolených odpisových vzorcov. Samozrejmosťou je automatické účtovanie všetkých účtovných pohybov majetku, ako aj daňových odpisov.

Určenie

Program je optimalizovaný pre použitie v malých, stredne veľkých i veľkých organizáciách s tisícmi položiek odpisovaného majetku.

Charakteristické vlastnosti produktu

 • Zaradenie, vyradenie, predaj, zmena vstupnej ceny, technické zhodnotenie
 • Evidencia neodpisovaného majetku (pozemky, umelecké diela..)
 • Účtovné odpisovanie majetku
 • Daňové odpisovanie majetku
 • Hromadné zmeny, automatické generovanie dokladov
 • Mesačný alebo ročný interval výpočtu odpisov
 • Poistenie majetku

Špeciálne znaky

 • Súbory hnuteľných vecí, hlavný funkčný celok, čiastočný predaj alebo vyradenie
 • Evidencia a odpisovanie pomnožného DIM
 • Možnosť definície vlastných odpisových vzorcov
 • Prerušenie odpisovania
 • Postupné obstarávanie investícií
 • Inventúrne schodky a prebytky
 • Automatické účtovné väzby

Na začiatok
ukážka

Odbyt

Program Odbyt umožňuje vedenie skladovej evidencie a odbytovej agendy. Súčasťou programu sú vydané a prijaté objednávky, fakturácia, výrobné kusovníky, podniková pokladnica. Hotovostný predaj je realizovaný spojením s certifikovaným fiškálnym modulom VAROS . Všetky funkcie programu podporujú úplné sledovanie zákaziek na všetkých stupňoch pohybu materiálu v skladoch a vo výrobe.

Charakteristické vlastnosti produktu

 • Rôzne metódy oceňovania zásob:
  • FIFO metóda
  • metóda pevných cien
  • metóda priemerných cien na vstupe
  • metóda priemerných cien na výstupe
 • Príjem na sklad, výdaj zo skladu, generované skladové presuny
 • Prijaté a vydané objednávky s väzbou na sklad a fakturáciu
 • Fakturácia:
  • priama (bez väzby na skladové zásoby)
  • z výdajových dokladov
  • z prijatých objednávok
 • Evidencia obalov, obalové saldokonto
 • Podpora normy ISO 9000 (označenie dávky, miesto uloženia, zastavená dávka...)
 • Registračná POS pokladnica:
  • Hardvérová platforma: fiškálny modul VAROS
  • Vystavenie nákupného bločku s odpisom zo skladu
  • Predaj nezaskladneného (voľného) tovaru
  • Vrátenie tovaru
 • Evidencia zásob aj v zahraničnej mene
 • Vzájomné prepojenie objednávok, skladových pohybov a fakturácie
 • Inventúrne schodky a prebytky
 • Automatické účtovné väzby

Špeciálne znaky

 • Cenotvorba:
  • Dodávateľské cenníky v domácej i zahraničnej mene
  • Odberateľské cenníky v domácej i zahraničnej mene kategórie obchodných partnerov
  • Cenové násobitele
  • Predbežný prepočet a príprava predajných cien

Na začiatok

Pokladňa

Podsystém Pokladňa umožňuje pohodlné vedenie celej agendy ľubovoľného počtu podnikových pokladníc. Umožňuje vystavovať všetky prvotné pokladničné doklady v domácej i zahraničnej mene. Program poskytuje údaje potrebné pre riadenie a kontrolu financií. Okrem evidencie peňažných prostriedkov je možné sledovať stav a pohyb cenín. Samozrejmosťou je automatické účtovanie všetkých pokladničných operácií.

Hlavné znaky

 • Príjmové a výdavkové doklady na peniaze, valuty a ceniny
 • Sledovanie záloh
 • Automatický prepočet kurzom zahraničnej meny
 • Vynikajúce operatívne informácie o stave a pohyboch na jednotlivých pokladniach
 • Vyhľadávanie dokladov podľa najrôznejších kritérií
 • Denné, priebežné a mesačné uzávierky
 • Inventúry peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
 • Evidencia DPH a platieb fyzickým osobám
 • Tlač kníh pokladní
 • Tlač súpisu dokladov a položiek dokladov v najrôznejšom triedení a výberoch
 • Automatické účtovanie všetkých pokladničných operácií

Na začiatok