Doplnkové služby

Update

Update predstavuje aktualizáciu existujúcich podsystémov EIS najmä podľa platných legislatívnych pravidiel. Za ročný update - minimálne dve nové verzie - zaplatíte cca. 10% (resp. 15%) z aktuálnej ceny produktu, pri podsystéme Mzdy 25%. Pri kúpe po 1. septembri je v cene i update na nasledujúci rok. Pri nezaplatení ročného update (t.j. update sa vykoná po 2 a viac rokoch) sa cena update určuje podľa nasledujúcej tabuľky:

Software 1 rok 2 roky 3 roky
uhradený do:
30.4.
31.12.
30.4.
31.12.
30.4.
31.12.
Mzdy
25%
35%
45%
55%
60%
75%
ostatné podsystémy EIS
10%
14%
18%
23%
25%
35%
ostatné podsystémy Fénix
15%
19%
23%
28%
30%
40%

Upgrade

Upgrade predstavuje rozšírenie verzie príslušného podsystému EIS na väčšiu verziu, napr. z UCTR1 na UCTR2, alebo rozšírenie o voliteľný modul. Cena upgrade sa stanoví rozdielom ceny novej verzie a ceny verzie, ktorú zákazník používa, pričom sa počítajú ceny oboch verzií v čase kúpy upgrade.

Podpora pri prevádzkovaní

Sú to činnosti, ktoré zvyčajne vykonáva správca siete alebo informačného systému, teda prevádzkovanie programov Compeko u klienta. Ide spracovávanie agendy, uzávierky, archiváciu a podobné činnosti.

Vzdialená správa

Sú to inštalačné, analytické, prevádzkové a iné činnosti, ktoré sú vykonávané priamo na počítači alebo v sieti klienta s využitím vzdialeného prístupu k sieti klienta (napr. Remote deskop). Zriadenie vzdialeného prístupu zabezpečí klient a klient si určuje úroveň bezpečnosti vzdialeného pripojenia. Pravidlá "vstupu" do prevádzky klienta sa určujú vždy individuálne dohodou.

Individuálne školenia

Ide o školenia s vopred známou témou, na ktoré prednášajúci pripraví pre účastníkov písomné pracovné materiály. Do celkového času sa započítava aj príprava školenia.

Individuálne semináre

Sú to ostatné formy školení a seminárov pre zákazníkov, ktoré sú spravidla vedené formou diskusného fóra.

Komplexné zavedenie programu alebo IS

Je ucelený súbor služieb, ktorých výsledkom je zavedenie vybraného programu alebo celého IS. Tieto služby v sebe obsahujú úvodnú analýzu problematiky, detailnú analýzu s návrhom riešenia zo všetkých hľadísk, návrh a popis nastavenia jednotlivých číselníkov a parametrov, špecifikácia individuálnych programových doplnkov, inštaláciu programov, zaškolenie personálu a prevádzkový dozor. Všetky činnosti a príslušné ceny sú v každom kroku zavedenia konzultované a kontrolované dodávateľom i odberateľom. Najvyššou prioritou komplexného zavedenia IS je stanovenie hlavného cieľa a voľba takých krokov riešenia, ktoré zaručia jeho splnenie v dohodnutom termíne a cene.

Iné služby podľa požiadaviek zákazníka

Tieto služby predstavujú vykonávanie rôznych služieb podľa dohody.

Ceny doplnkových služieb sú uvedené v Cenníku služieb.