Mzdy - zamestnávanie dlhodobo nezamestnaného

Na tomto mieste uvádzame informácie, ktoré sa týkajú zamestnávania dohodobo nezamestnaných občanov a sú aktuálne známe k dátumu aktualizácie.

Témy:
Definícia dlhodobo nezamestnaného zamestnanca a odvodovej úľavy


Novely zákonov 461/2003 a 580/2003 účinné od 1.11.2013 zavádzajú definíciu nového typu zamestnanca, u ktorého je možné za splnenia podmienok využiť tzv "odvodovú úľavu". Podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy sú definované v obch novelách podobne a určujú, že odvodová úľava (pre zamestnanca aj zamestnávateľa) sa môže využiť, ak sú splnené nasledovné podmienky:

Pre uplatnenie odvodovej úľavy v zdravotnom poistení musí platiť:

 • 1. osoba bola dlhodobo (t. j. najmenej 12 po sebe idúcich mesiacov) evidovaným uchádzačom o zamestnanie,
 • 2. dôvodom vyradenia z evidencie tejto osoby je vznik pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru (t. j. netýka sa dohôd o pracovnej činnosti a ani dohôd o vykonaní práce),
 • 3. mesačný príjem z tohto pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru nepresiahne v roku 2013 sumu 526,62 eur a v roku 2014 sumu 539,35 eur (t. j. nepresiahne 67 % štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2013 nepresiahne 67 % z "priemerky" roka 2011 zo sumy 786,00 eur; v roku 2014 nepresiahne 67 % z "priemerky" roka 2012 zo sumy 805,00 eur),
 • 4. mesačný príjem nepresiahne určenú hornú hranicu nepretržite (t. j. ak v jednom mesiaci príjem presiahne určenú hranicu 526,62 eur, resp. 539,35 eur, stráca sa nárok na uplatnenie úľavy v nasledujúcich mesiacoch a nie je rozhodujúce, či v ďalších mesiacoch do dovŕšenia dvanástich mesiacov od uzatvorenia pomeru príjem klesol a bol do určenej hranice)
 • 5. voči zamestnávateľovi zdravotná poisťovňa neeviduje pohľadávku (na preddavku na poistnom, na nedoplatku z ročného zúčtovania poistného, na úroku z omeškania) ku dňu vzniku pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru
 • 6. úľava sa uplatňuje iba počas 12 mesiacov [t. j. ak pracovný alebo štátnozamestnanecký pomer bude pokračovať aj po uplynutí 12 mesiacov, z príjmov za ďalšie mesiace bude zamestnávateľ povinný vykazovať, vypočítavať a platiť preddavky na poistné. A to aj vtedy, ak príjem zostane rovnaký ako keď bol zamestnanec zvýhodnený. Nemusí to byť kalendárny rok - napr. ak sa uzatvorí pracovný pomer 1. februára 2014, úľava sa môže uplatňovať do 31. januára 2015],
 • 7. zamestnávateľ neznížil počet iných zamestnancov, za ktorých musí vypočítavať a platiť preddavky, z dôvodu prijatia takéhoto zvýhodneného zamestnanca. Splnenie tejto podmienky zamestnávateľ oznamuje uvedením kódu "1W" pri plnení oznamovacej povinnosti.
 • 8. úľavu si môže uplatniť iba jeden zamestnávateľ a to zamestnávateľ, ktorý ako prvý oznámil vznik pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru (t. j. ak zvýhodnený zamestnanec uzatvoril viac pracovných alebo štátnozamestnaneckých pomerov, nemôže byť zvýhodneným u všetkých zamestnávateľov, ale iba u jedného a u ostatných je štandardným zamestnancom).


Na splnenie oznamovacej povinnosti úrad (ÚDZS) stanovil v metodickom usmernení MÚ 3/6/2009 nový kód 1W. Oznámenie sa vykoná dvoma záznamami v dávke 601:
2 Z - označuje vznik príslušného pracovného pomeru
1W Z - označuje splnenie zákonom stanovených podmienok a vznik nároku na to, aby štát bol platitľom poistného.

Pre uplatnenie odvodovej úľavy v sociálnom poistení musí pre zamestnanú osobu platiť:

 • 1. osoba bola dlhodobo (t. j. najmenej 12 po sebe idúcich mesiacov) evidovaným uchádzačom o zamestnanie a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru; ak k tomu istému dňu vzniklo viac pracovných pomerov alebo štátnozamestnaneckých pomerov, za pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa považuje ten pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, na základe ktorého bola podaná prihláška do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako prvá
 • 2. suma jej mesačného príjmu z tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nie je vyššia ako 67 % priemernej mesačnej mzdy za rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer - v roku 2013 je to suma 526,62 eur
 • 3. nevzniklo jej povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti
 • 4. voči jej zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa neeviduje ku dňu vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru pohľadávku na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom vnikol tento pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer
 • 5. jej zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia tejto fyzickej osoby a
 • 6. odo dňa vzniku tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov


Pre prihlásenie takejto osoby do registra zamestnancov v SP prostredníctvom RLFO vytvorila SP nový kód:
- ZECDN - Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný UP,GP (14)

Pre následné "doprihlasovanie" alebo iné zmeny sú vytvorené v SP tieto kódy:
- ZECDNDP Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný len na DP (15)
- ZECDNNPDPPVN Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný len na NP,DP,PvN (16)
- ZECDNSDP Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný DP,UP,GP (17)

Detailnejší popis použitia jednotlivých kódov je na stránke SP.Realizácia v programe MZDY

Vo verzii programu 1.964 boli úpravy pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných realizované takto:

 • Pri zadávaní typu poistného vzťahu je možné zadať nový kód "N", určený pre zamestnanca s odvodovou úľavou.
 • Na základe tohoto kódu sa vytvorí správny typ záznamu do RLFO na prihlásenie (odhlásenie) tohoto zamestnanca
 • Na základe tohoto kódu sa vytvoria aj 2 záznamy do dávky 601 (oznámenie o zmene platiteľa)
 • Počas výpočtu sa vygenerujú MZL pre poistné do ÚP a GP a tiež pre ZP s nulovými hodnotami.

Potreba použitia tejto úpravy bude prvýkrát pri výpočte miezd za obdobie, kedy organizácia zamestnáva aspoň jednoho zamestnanca s odovodvou úľavou.
Táto úprava je k dispozícii od 10.11.2013.


Aktualizované: 11.11.2013 01:25:23